7, డిసెంబర్ 2012, శుక్రవారం

Globalization

  ఇటీవలకాలంలో ప్రపంచీకరణ(globalization) గురించి ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నది.తీవ్ర వాదోపవాదాలు చెలరేగుతున్నాయి.ఇప్పుడు ఎక్కువైనా పూర్వకాలమ్నుంచి ఈ ప్రక్రియ కొంత జరుగుతూనేఉన్నది.ఈ మాటకి అర్థం ఏమిటి?ఒక్క ఆర్థికవిషయాల్లోనే కాదు; రాజకీయ,సాంఘిక,భాషా సాంస్కృతిక వ్యవహారాలన్నిటి లోను దేశాల మధ్య పరస్పర ప్రభావము, ఆధిక్యము,సమ్మిశ్రమము జరగడమే.రోమన్ సామ్రాజ్యకాలంలో దాని ప్రభావం చాలా దేశాలపై పడినది.మనదెశ ప్రభావం తూర్పు,ఆగ్నేయ ఆసియా దేశాలలో బాగా కనిపిస్తుంది.16వ శతాబ్దమ్నుంచి పశ్చిమ యూరప్  సామ్రాజ్యాల విస్తరణ వలన ఆసియా,ఆఫ్రికా ,అమెరికా ఖండాలలో యూరప్ ప్రభావం వాటిపై పూర్తిగా పడింది.అంతకు ముందు ఇస్లాం ద్వారా ఆరబ్ మత,భాషా ,సంస్కృతుల ప్రభావం అట్లాంటిక్ నుంచి పసిఫిక్ మహాసముద్రం దాకా వ్యాపించింది కదా.ఆధునికవిజ్ఞానం,పరికరాలవలన యీ ప్రపంచీకరణ అతివేగంగా జరుగుతున్నది .(to be continued) .