7, డిసెంబర్ 2012, శుక్రవారం

GLOBALIZATION (contd.)

  ఐతే ప్రపంచీకరణ వలన నష్టాలు ,లాభాలు ఉన్నాయి.
    నష్టాలు;-1.దేశీయ పరిశ్రమలు దెబ్బతినడం.2.ఆర్థికంగా విదేశాలపైన ఆధారపడవలసి రావడం.3.విదేశ భాషాసంస్కృతుల కు లొంగిపోవడ4.ఇతరదేశాల్లో కలిగే ఆర్థిక, రాజకీయ సంక్షోభాల వలన మన ప్రయోజనాలు దెబ్బతినడం.ఇటువంటి నష్టాలు ఉన్నాయి.
 లాభాలు;- 1.మన ఎగుమతులవలన ఆర్థికలాభం.2.ఇతరదేశాల్లో ఉద్యోగాలు,వ్యాపారాలు సంపాదించడం.3.సాంకేతిక,వైజ్ఞానిక రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందిన దేశాల సహాయసహకారాలు.4.ఇతర దేశాల్ల్లో మనం పలుకుబడి,వనరులు ,ముడిపదార్థాలు సంపాదించుకోవడం వంటి లాభాలు కూడా ఉన్నాయి .
   మనం గుర్తించవలసిన అంశం ; పూర్వం లాగా మనదేశం ఇప్పుడు బలహీనమైన,పేదదేశం కాదు.అభివృద్ధి పథంలో పయనిస్తూ బలీయమౌతున్న దేశం. మనకంపెనీలు ఇతరదేశాల్లో విస్తరిస్తున్నాయి.అక్కడ మనవాళ్ళు ఆస్తిపాస్తులు సంపాదించుకొంటున్నారు.మిలిటరీ, ఆర్థికసంపత్తిలో ,మనదేశం p.p.p. ప్రకారం 4వస్థానంలో ఉంది.అందువలన ప్రపంచీకరణ అంటే భయపడనక్కరలేదు.అందులోఉన్న మంచి ని తీసుకొని ,చెడ్డని వదిలివేయడం నేర్చుకొంటే సరిపోతుంది.