9, జనవరి 2012, సోమవారం

aahaaryam


 

 ఆహార్యం  అంటే దుస్తులు.అలంకరణలు అని అర్థం.తిండి అని కాదు,నాటకాల్లోను.సినిమాల్లోను ,ముఖ్యంగా పౌరాణికాల్లో చాలా ముఖ్యం.మా చిన్నప్పుడు  స్కూల్ మాస్టెర్లు ధోవతి.జుబ్బా, కండువా వేసుకొని వచ్చే వాళ్ళు.కొందరు కోటు,తలపాగాతో వచ్చేవాళ్ళు.ఎవరు మాస్టరో ఎవ రు స్టూడెంటో సులభంగా తెలిసేది.ఇప్పుడు మాస్టర్లు.స్టూదెంట్లూ ఒకే లాగ ఉంటారు.
  మెడికల్ కాలేజీలొ  మేము తెల్ల షర్టూ పాంటూ టక్ చేసుకొనే వాళ్ళం.పొట్టీ చేతుల తెల్లకోటు వేసుకోవాలి.బూట్లే కాని చెప్పులు వేసుకోకూడదు.మా ప్రొఫెసర్లు సూటూ .ట్   ఐ వేసుకొనే వాళ్ళు.భేదం తెలిసేది.ఒక ప్రొఫెసర్ రోజూ కోటు  వేసుకొని వచ్చి .అది హాంగెర్కి తగిలించి తెల్లకోటు వేసుకునే వాడు.ఎప్పుడూ ఒకే రంగు వేసుకొనే వారు .ఒక కొంటే నర్సు ఆయన కోటు మీద ఒకమూల తేదీ వేసింది.నెల రోజుల తర్వాత  కూడా   ఆతేదె ఉన్న కొటే ఆయన వేసుకొని వచ్చారు. to be cotinurd.