23, డిసెంబర్ 2010, గురువారం

నేను ఇంగ్లిష్ -తెలుగు మెడికల్ నిఘంటువు రచించాను.