17, డిసెంబర్ 2010, శుక్రవారం

ఈ రోజు పెన్షన్ అసోసియేషన్ వారు నాకు సన్మానం చేశారు.