11, డిసెంబర్ 2014, గురువారం

కమనీయం: o,visakhaa!

కమనీయం: o,visakhaa  !