5, జూన్ 2012, మంగళవారం
  అజ్ఞాతగారికి,నేను బాణామతి,తులసిదళం నవలలు రెండూ చదివాను.అవి popular thrillers కిందికి వస్తాయిగాని ఉత్తమనవలల కిందికి రావు.రచయిత భావాలతో మనం ఏకీభవించనక్కర లేదనుకోండి.కాని ,వస్తువు,శిల్పం రెండూ బాగుంటే మంచిది కదా.విశ్వనాథవారి నవలల్లో నేను ఉత్తమం గా పరిగణించేవి 1.వేయిపడగలు.2.చెలియలికట్ట.3.ఏకవీర. ofcourse  లోకో భిన్న రుచి .