6, జనవరి 2013, ఆదివారం

Hindu Gods
 ఈ మధ్య అక్బరుద్దీన్ ప్రేలాపనలలో హిందూ దేవతలను దూషించిన దానిపై పలువురు ఆగ్రహించారు.అతన్ని తీవ్రంగా శిక్షించాలీన్నారు.నిజమే.నేను కూడా ఏకీభవిస్తున్నాను.నేను కూడా ఖండిస్తున్నాను.కాని ఒక్క విషయం;  మన సినిమాల్లో,ముఖ్యంగా తెలుగు సినిమాల్లో యముడు,కృష్ణుడు ,మొ;దేవతల గురించి బఫూన్ల లాగ చిత్రించినా ఎవరూ మాట్లాడరేమి?సెన్సారుబోర్డు వారు కళ్ళు మూసుకొంటున్నారా?ఇది చాలా అభ్యంతరకరమైన విషయం కాదా?