2, నవంబర్ 2010, మంగళవారం

జగ్గంపేట మెట్టసీమ: మన "యోగ" ను నగ్నంగా మారుస్తారా ??

జగ్గంపేట మెట్టసీమ: మన "యోగ" ను నగ్నంగా మారుస్తారా ??What you say is correct.Westerners have a nasty habit of distorting and insulting oriental cultures.We must oppose it.