23, జూన్ 2008, సోమవారం

రష్యన్ సాహిత్యం

నాకు సోవియట్ యూనియన్ కాలం నాటి సాహిత్యం, ముఖ్యంగా, మక్షిమ్ గోర్కీ, మైచోవిస్కి, శోలోకోవ్, పస్తేర్నాక్, సోల్జ్హేనిత్స్య్న్ ల రచనల గురించి సమాచారం కావాలి.
తెలిసిన వారు సమాచారం అంద జేయ కోరేదను.